Vad får du göra själv?

högtrycktvätt

Vad får du göra själv?

Först och främst bör du vara medveten om vad asbest är och dess hälsorisker. Asbest är ett naturligt ämne i berggrunden och dess fördelaktiga egenskaper som bland annat värmeisolerande, slitstarkt material har varit känt i många tusen år. I Sverige har man tidigare använt det i byggmaterial som eternitplattor och som värmeisolering för ventilationstrummor, pannor och elinstallationer. Det användes även frekvent i lim till golvmaterial och till fogar för kakel och klinkers. Men all användning av asbest totalförbjöds 1982 på grund av dess stora hälsorisk.

Som privatperson får du hantera ditt eget asbestmaterial från din egen fastighet, men det krävs stor kunskap för att inte riskera din hälsa. När du river material innehållande asbest så blir det till damm som vid inandning kan ge enorma skador på lungorna. All hantering av asbest måste ske med försiktighet. Har din fastighet eternitplattor så bör du inte högtrycktvätta dem eftersom asbestpartiklar kan frigöras och spridas.

Vilka försiktighetsåtgärder ska du företa?
All sanering vad gäller asbest måste först anmälas till miljökontoret i din kommun, vilka fattar ett beslut om tillvägagångssätt och försiktighetsåtgärder.

Du måste se till att du har adekvat skyddsutrustning som P3-filter mask, saneringsoverall med huva samt handskar som är tättslutande. Om du kan så undvik att sanera inomhus då fibrerna från asbest kan spridas till övriga huset och orsaka hälsorisker. Du får inte heller utsätta dina grannar för påverkan av asbest. Genom att vattna det material du ska riva minskar risk för damm som sprids.

När det gäller att ta ner eternitplattor, försök undvika att de går sönder eftersom det sprider damm. All hantering av det avfall som blir efter rivningen måste hanteras som farligt avfall och förpackas efter gängse regler, samt märkas så att det framgår att det är asbest i förpackningarna. När du transporterar bort avfallet måste du se till att det inte dammar och sprids i omgivningen.

Du måste även kontrollera med ditt områdes återvinningscentral om de tar emot avfallet eller om det måste transporteras till en annan anläggning.