Vad får du göra själv?

Vad får du göra själv?

Först och främst bör du vara medveten om vad asbest är och dess hälsorisker. Asbest är ett naturligt ämne i berggrunden och dess fördelaktiga egenskaper som bland annat värmeisolerande, slitstarkt material har varit känt i många tusen år. I Sverige har man tidigare använt det i byggmaterial som eternitplattor och som värmeisolering för ventilationstrummor, pannor och elinstallationer. Det användes även frekvent i lim till golvmaterial och till fogar för kakel och klinkers. Men all användning av asbest totalförbjöds 1982 på grund av dess stora hälsorisk.

Som privatperson får du hantera ditt eget asbestmaterial från din egen fastighet, men det krävs stor kunskap för att inte riskera din hälsa. När du river material innehållande asbest så blir det till damm som vid inandning kan ge enorma skador på lungorna. All hantering av asbest måste ske med försiktighet. Har din fastighet eternitplattor så bör du inte högtrycktvätta dem eftersom asbestpartiklar kan frigöras och spridas.

Vilka försiktighetsåtgärder ska du företa?
All sanering vad gäller asbest måste först anmälas till miljökontoret i din kommun, vilka fattar ett beslut om tillvägagångssätt och försiktighetsåtgärder.

Du måste se till att du har adekvat skyddsutrustning som P3-filter mask, saneringsoverall med huva samt handskar som är tättslutande. Om du kan så undvik att sanera inomhus då fibrerna från asbest kan spridas till övriga huset och orsaka hälsorisker. Du får inte heller utsätta dina grannar för påverkan av asbest. Genom att vattna det material du ska riva minskar risk för damm som sprids.

När det gäller att ta ner eternitplattor, försök undvika att de går sönder eftersom det sprider damm. All hantering av det avfall som blir efter rivningen måste hanteras som farligt avfall och förpackas efter gängse regler, samt märkas så att det framgår att det är asbest i förpackningarna. När du transporterar bort avfallet måste du se till att det inte dammar och sprids i omgivningen.

Du måste även kontrollera med ditt områdes återvinningscentral om de tar emot avfallet eller om det måste transporteras till en annan anläggning.

Asbest och dess hälsorisker

Asbest och dess hälsorisker

Asbest är en mineral som i Sverige totalförbjöds för användning i byggnadsmaterial. Trots kunskapen om dess hälsorisker så bryts det fortfarande i gruvor i Ryssland och Kanada. I Sverige kan man finna det i berggrunden, främst i vissa fjällområden. Även om asbest inte får användas i byggnationer finns den tyvärr fortfarande kvar i äldre byggnader, och vid rivning och sanering utsätts personalen som utför arbetet för risker.

Faror och sjukdomar
På grund av att mineralen är utformad som en nål tar den sig ner i lungorna med inandningsluften. Eftersom de inte är upplösningsbara så stannar de i lungvävnaderna och orsakar förändringar på lungan. Alla sorter av asbest är farliga och framkallar cancer, det enda som skiljer är i vilken utsträckning. Självklart påverkar i vilken utsträckning patienten har exponerats för asbest. Inkubationstiden är över 30 år varför vi fortfarande ser en oförändrad dödskurva, trots totalförbudet för 33 år sen.

Det finns ett antal kända asbestsjukdomar som kan drabba dem som exponeras för asbest.

 • Asbestos – den första kända sjukdomen, vilken innebär att lungvävnaden får ärrvävnad och som följd minskar syreupptagningsförmågan och lungcancer som följd är en stor risk. Cancer i lungsäcken är obotlig och dödlig, inom ett par månader har den ett dödligt utfall.
 • Andra asbestrelaterade sjukdomar – Asbestdammlunga, lungcancer och mesoteliom, en tumörsjukdom.

Hälsoundersökning för utsatta arbetsgrupper
För arbetare som skall utföra asbestsanering krävs en hälsoundersökning, och det finns även krav på utbildning vad gäller skyddsutrustning och arbetssätt. Genom dessa undersökningar hoppas man kunna finna de personer som riskerar att få allvarliga sjukdomar genom sitt arbete. Det kan vara nedsatt lungfunktion, andra lungsjukdomar som kan försämras eller bristande förmåga att kunna använda den skyddsutrustning som krävs.

Var hittar man asbest?

Var hittar man asbest?

Asbest utnyttjades förr i många byggmaterial på grund av fibrernas styrka och värmebeständighet. Det användes inom områden som termiskt isoleringsmaterial, i textil som var brandsäker, olika papper och kartong, i koppling- och bromsbelägg, i olika produkter gjorda av asbestcement, elektriskt isoleringsmaterial och även i personlig skyddsutrustning. 1982 totalförbjöds all användning av asbest men det hindrar inte att människor fortfarande exponeras av asbest i och med rivningar av äldre byggnader. För att skydda personal som arbetar med och exponeras för asbest så har Arbetsmiljöverket reglerat detta och satt upp riktlinjer för hur sanering av asbest ska gå till.

Först krävs det en analys för att se om det finns asbest i materialet. Detta sker med hjälp av ljusmikroskop. Eftersom alla fibrer har olika utseende och ljusbrytning så kan man hitta asbest, och även vilken sort det handlar om. När det gäller asbest i damm och luft så används ett svepelektronmikroskop.

Lagstiftning om asbest
Inom EU finns en gedigen lagstiftning angående asbest där ett förbud föreligger om att använda asbest och där mycket rigorösa normer finns fastställda för skydd för de arbetare som exponeras för asbest. Sverige har lagt till dessa lagar till vår egen nationella lagstiftning. Varje land kan ha ett utökat skydd vad gäller lagar så om du ska hantera asbest i ett annat land bör du ta kontakt med den relevanta tillsyningsmyndigheten där arbetet med asbest kommer att ske.

Var förekommer asbest?
Om du ska riva eller demolera en äldre byggnad kan det vara bra att veta var asbest kan finnas för att ta kontakt med professionella företag som arbetar med asbestsanering. Du finner ofta asbest i äldre hus i nedanstående områden:

 • Isoleringsskivor i väggar
 • Texturerad beläggning samt färg
 • Klinker och fog till kakel
 • Linoleummattor samt lim till golvplattor och golvmattor
 • Isolering på stålprofiler
 • Ventilationskanaler
 • Tak och takpannor
 • Dörrar
 • Elinstallationer
 • Värmeisolering kring rör, värmare samt pannor
 • Fasader
 • Regnvattenkanaler, smygtak och isolering
 • Vattenrör, avloppsrör och toalettcisterner
 • Ventiler, flänsar och packningar
 • Fönsteralkover och pappersfoder
 • Oljelampor

Om du misstänker att det kan finnas asbest i något av ovannämnda användningsområden gör ingenting själv innan du har fått en analys gjord. Finns asbest krävs det speciell utrustning för att hantera detta i rivningsarbetet.

Hur du hanterar eternit när du renoverar

Hur du hanterar eternit när du renoverar
Eternit är namnet på den cement som är uppblandad med asbest. Det var vanligt förekommande som fasad på hus, och även som takpannor, på grund av dess slitstarka egenskaper. Det är näst intill underhållsfritt och klassat som brandtåligt vilket var egenskaper som fastighetsägare uppskattade. Men under 70-talet upptäckte man att asbest kom med enorma hälsorisker och förorsakade stora skador på lungorna.

Vara eller inte vara
Trots dess hälsorisker finns det förespråkare för eternit. Kulturhistoriker hävdar att det har ett historiskt värde då användandet av eternit i byggnader upphörde för cirka 40 år sedan. Eftersom det är relativt underhållsfritt, och är del av byggnadskonsten på 40- och 50-talen och efterkrigstidens hus, så anser många representanter av det kulturhistoriska att dessa byggnader bör finnas kvar.

Avlägsnande av eternit
Så länge som eternit inte hanteras eller rörs så anses det inte vara hälsofarligt, vilket gör att byggnader som har det som byggnadsmaterial kan fortfarande bebos eller användas för olika verksamheter. Men många minns skandalen i Lomma där många arbetare i eternitfabriken fick cancer och flertalet dog, och många känner en osäkerhet att behålla ett så pass farligt material i sina byggnader.

De flesta föredrar att helt avlägsna eterniten även om ett alternativ kan vara att täcka det med ett säkert modernt material. Lutar valet åt att avlägsna eterniten, och du vill göra det själv, så försäkra dig om att du vet hur du ska hantera det. Så snart materialet bryts så dammar det och det sprider asbestfibrer. Det är dessa som kan orsaka stora skador på dina lungor om du råkar andas in dammet. Så snart du har frigjort materialet så lägg det i tättslutande säckar eller containers och märk upp dem väl med att de innehåller eternit. Det är inte alla avfallsanläggningar som tar emot asbest och eternit så kolla det innan. Du får nog även räkna med att du får betala en avgift för att de ska ta emot det.