Va ute i god tid med asbestsanering i Stockholm!

Nu närmar sig våren allt närmre och närmre. Om du är osäker kring om du har asbest i hemmet bör du se till att planera och kolla upp det i tid. Med detta sagt, kan det vara bra att börja planera in vårens asbestsanering i Stockholm. Om du behöver hjälp med asbestsanering är det bra om du är ute i tid, så att detta viktiga arbete inte skjuts upp. Utöver detta hjälper det dig att få jobbet gjort på en tid som är bäst lämpad för dig. 

Asbestsanering i Stockholm 

Att hantera asbest är inget som man ska börja greja med om man inte är behörig. Det finns många fastigheter runt om i Stockholm som innehåller asbesthaltigt material. Var uppmärksam när du renoverar, river upp gamla golv och väggar så att du tar reda på om det finns asbest, var noggrann med säkerheten. Man ska alltid ta det säkra före det osäkra. Gör detta genom att ta hjälp av kunniga och behöriga hantverkare som även kan hjälpa till med att göra ett asbesttest för att sedan utföra en asbestsanering i Stockholm. Om asbestanalysen visar att det finns asbest så följs det upp med en asbestinventering för att ta reda på omfattningen av asbesten. Efter detta kan arbetet påbörja med sanering. 

Miramix hjälper dig! 

Miramix är ett tjänsteföretag som sysslar med många olika saker, allt ifrån rivning, betonghåltagning och asbestsanering. Miramix är ett asbestsaneringsföretag med välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkrare än så kan inte en asbestsanering utföras. En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer. 

Klicka på länken om du behöver hjälp med asbestsanering i stockholm.  

Kontrollera asbest i Stockholm

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Planerar du dessutom att renovera fastigheten måste du säkerställa att byggnaden inte innehåller asbesthaltigt material som kan innebära en rad risker vid bearbetning.

Asbestsanering Stockholm

Användningförbjuden sedan 1982

Asbest är ett material som under lång tid använts inom byggindustrin Sverige på grund av dess bra egenskaper. Asbesten har hållbarhet och användes  i byggmaterial som exempelvis i väggar, tak, isolering m.m. Ämnet förbjöds under tidigt 80-tal på grund av dess hälsoskadliga effekter. Asbestfibrer som följer ned i lungorna vid inandning kan orsaka flera olika typer av sjukdomar och kan i värsta fall leda till cancer. Därför är det av stor vikt att man tar hjälp att utföra en asbestsanering om du planerar på att riva i asbesthaltigt material.

Så länge som asbesten är inkapslad utgör den dock ingen fara. Det är först när man river eller bearbetar den som stora mängder asbestfibrer frigörs och höga asbesthalter bildas i luften.  Asbestfibrerna är så små och lätta att de flyger runt i luften ett bra tag innan de når marken. Det finns därför en stor risk att dessa små fibrer följer med vid inandning.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Vid en asbestsanering tar man bort produkter som innehåller asbest, antingen från ett hem, en verksamhet eller en offentlig byggnad. Asbest som ämne har nu blivit känt att orsaka allvarliga sjukdomar, såsom den kroniska lungsjukdomen asbestos, men även olika typer av cancer kan förekomma. Det som gör det nödvändigt att utföra asbestsanering är att även en mycket liten mängd asbestexponering kan vara farlig.

Misstänker du att din fastighet har asbest i sitt byggmaterial är det alltså av stor vikt att man tar hjälp av en behörig firma och kontrollerar om så är fallet. Visar det sig att det finns asbest kan det bli aktuellt för en asbestsanering.

Asbestrivningar av olika omfattning

En rivning kan man behöva göra av många olika anledningar. Kanske har man haft oturen att få problem med någon typ av skada och angrepp i sin fastighet. Det kan till exempel vara skador på grund av en vattenläcka eller mögelskador och annat. Vid sådana tillfällen kan en rivning för ombyggnation och renovering bli aktuell. Ytterligare ett alternativ är att man vill få bort en byggnad för att kunna bygga nytt på samma ställe.

Fortsätt läsa

Behöver du hjälp med att sanera asbest?

Är du i behov av att sanera asbest? Då kan vi hjälpa dig. Vår personal har kunskap samt behörighet för att behandla, sanera och inventera områden med asbest. Då asbest är ett mycket farligt ämne som förekommer i små partiklar via luft är det mycket viktigt att inneha rätt information och kunskaper för att utföra ett rivningsarbete som involverar asbest. Partiklarna kan vara cancerframkallande och proceduren kantas därför av säkerhetsföreskrifter och utbildning. Om du vill ha sanering eller rivning utförd inom Stockholmsområdet eller Uppsala är vi de rätta att anlita. Vi tar oss an uppdrag och utför dessa på ett säkert och korrekt sätt. Att genomföra en rivning eller sanering av en yta eller ett område som involverar asbest kan många göra. Det krävs däremot mycket kunskap och teknik för att göra det på ett korrekt och framför allt säkert sätt.

Asbestsanering

Om det förekommer exempelvis eternit/asbesttak i din fastighet är vi kompetenta till att hjälpa dig. Vi består av en firma som sköter rivning och sanering av ytor med asbest och använder oss av omfattande erfarenhet och givetvis en licens. Vi kan eternitsanering och asbestsanering och erbjuder även asbestrivningar inom vilka vi använder oss av nödvändiga verktyg och byggelement för att skydda våra arbetare och din fastighet. Vi hanterar även asbest samt andra typer av avfall vid installationer av exempelvis värmepannor och VVS. Anledningen till att asbest är extremt farligt är att partiklarna sätter sig i lungorna efter inandning och kan därefter utveckla allvarliga sjukdomar. Vi vill varken att våra arbetare eller personer som vistas i lokalerna efter arbete ska utsättas för dessa hälsorisker och använder oss därför alltid av skydd.

Asbestinventering / Asbestanalys – Var finns asbest?

Spår av asbest finner vi vanligen i områden såsom ventilationskanaler, rör, pannor och olika typer av behållare. Det är idag förbjudet att använda asbest som ämne vid byggnadsprojekt men det förekommer fortfarande, vanligtvis i hus från 70-talet. Frånsett i pannor, rör etcetera kan det skadliga ämnet förekomma i olika material som används vid isolering och i vissa typer av lim. Det förekommer även inom äldre brandsäkerhetsåtgärder på platser som till exempel garage och el-centraler. Då ämnet är skadligt vill många fastighetsägare göra sig av med det helt och hållet. Beslutet präglas även ofta av en strävan om mer miljövänlig förvaltning av sin fastighet. Vi använder oss av ett system som, enligt föreskrifter, bygger på en avskärmad arbetsprocess. I de lokaler vi arbetar skapar vi ett undertryck för att förhindra spridning av partiklar till andra delar av fastigheten. Vår personal har god erfarenhet av detta och vi jobbar alltid säkert och effektivt för att sanera och riva din fastighet.

Eternit – Vi hjälper er med rivning och sanering av eternit

Ytterligare ett ämne som kräver specialiserade kunskaper är eternit. Eternit faller delvis under samma kategori och hälsorisker som asbest och förekommer idag i många äldre fastigheter såsom fabriker. Det är en cementbaserad arbetsprodukt som under 40- och 50-talet användes i ventilationssystem och även i frånluftskanaler. I och med att ämnet har lång hållbarhet förekommer det ofta på äldre husfasader. Förr i tiden var man inte lika medveten om dess hälsorisker och man ansåg långvarigheten och den medföljande isolerande effekten som stora fördelar. Vi erbjuder dig högkvalitativ sanering av eternitplattor samt tak.

Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?

Kontakta oss! Vi tar alltid prover på ytan innan vi börjar jobba för att säkerställa att en rivning eller sanering är nödvändig.

Vad får du göra själv?

Vad får du göra själv?

Först och främst bör du vara medveten om vad asbest är och dess hälsorisker. Asbest är ett naturligt ämne i berggrunden och dess fördelaktiga egenskaper som bland annat värmeisolerande, slitstarkt material har varit känt i många tusen år. I Sverige har man tidigare använt det i byggmaterial som eternitplattor och som värmeisolering för ventilationstrummor, pannor och elinstallationer. Det användes även frekvent i lim till golvmaterial och till fogar för kakel och klinkers. Men all användning av asbest totalförbjöds 1982 på grund av dess stora hälsorisk.

Som privatperson får du hantera ditt eget asbestmaterial från din egen fastighet, men det krävs stor kunskap för att inte riskera din hälsa. När du river material innehållande asbest så blir det till damm som vid inandning kan ge enorma skador på lungorna. All hantering av asbest måste ske med försiktighet. Har din fastighet eternitplattor så bör du inte högtrycktvätta dem eftersom asbestpartiklar kan frigöras och spridas.

Vilka försiktighetsåtgärder ska du företa?
All sanering vad gäller asbest måste först anmälas till miljökontoret i din kommun, vilka fattar ett beslut om tillvägagångssätt och försiktighetsåtgärder.

Du måste se till att du har adekvat skyddsutrustning som P3-filter mask, saneringsoverall med huva samt handskar som är tättslutande. Om du kan så undvik att sanera inomhus då fibrerna från asbest kan spridas till övriga huset och orsaka hälsorisker. Du får inte heller utsätta dina grannar för påverkan av asbest. Genom att vattna det material du ska riva minskar risk för damm som sprids.

När det gäller att ta ner eternitplattor, försök undvika att de går sönder eftersom det sprider damm. All hantering av det avfall som blir efter rivningen måste hanteras som farligt avfall och förpackas efter gängse regler, samt märkas så att det framgår att det är asbest i förpackningarna. När du transporterar bort avfallet måste du se till att det inte dammar och sprids i omgivningen.

Du måste även kontrollera med ditt områdes återvinningscentral om de tar emot avfallet eller om det måste transporteras till en annan anläggning.

Asbest och dess hälsorisker

Asbest och dess hälsorisker

Asbest är en mineral som i Sverige totalförbjöds för användning i byggnadsmaterial. Trots kunskapen om dess hälsorisker så bryts det fortfarande i gruvor i Ryssland och Kanada. I Sverige kan man finna det i berggrunden, främst i vissa fjällområden. Även om asbest inte får användas i byggnationer finns den tyvärr fortfarande kvar i äldre byggnader, och vid rivning och sanering utsätts personalen som utför arbetet för risker.

Faror och sjukdomar
På grund av att mineralen är utformad som en nål tar den sig ner i lungorna med inandningsluften. Eftersom de inte är upplösningsbara så stannar de i lungvävnaderna och orsakar förändringar på lungan. Alla sorter av asbest är farliga och framkallar cancer, det enda som skiljer är i vilken utsträckning. Självklart påverkar i vilken utsträckning patienten har exponerats för asbest. Inkubationstiden är över 30 år varför vi fortfarande ser en oförändrad dödskurva, trots totalförbudet för 33 år sen.

Det finns ett antal kända asbestsjukdomar som kan drabba dem som exponeras för asbest.

 • Asbestos – den första kända sjukdomen, vilken innebär att lungvävnaden får ärrvävnad och som följd minskar syreupptagningsförmågan och lungcancer som följd är en stor risk. Cancer i lungsäcken är obotlig och dödlig, inom ett par månader har den ett dödligt utfall.
 • Andra asbestrelaterade sjukdomar – Asbestdammlunga, lungcancer och mesoteliom, en tumörsjukdom.

Hälsoundersökning för utsatta arbetsgrupper
För arbetare som skall utföra asbestsanering krävs en hälsoundersökning, och det finns även krav på utbildning vad gäller skyddsutrustning och arbetssätt. Genom dessa undersökningar hoppas man kunna finna de personer som riskerar att få allvarliga sjukdomar genom sitt arbete. Det kan vara nedsatt lungfunktion, andra lungsjukdomar som kan försämras eller bristande förmåga att kunna använda den skyddsutrustning som krävs.

Var hittar man asbest?

Var hittar man asbest?

Asbest utnyttjades förr i många byggmaterial på grund av fibrernas styrka och värmebeständighet. Det användes inom områden som termiskt isoleringsmaterial, i textil som var brandsäker, olika papper och kartong, i koppling- och bromsbelägg, i olika produkter gjorda av asbestcement, elektriskt isoleringsmaterial och även i personlig skyddsutrustning. 1982 totalförbjöds all användning av asbest men det hindrar inte att människor fortfarande exponeras av asbest i och med rivningar av äldre byggnader. För att skydda personal som arbetar med och exponeras för asbest så har Arbetsmiljöverket reglerat detta och satt upp riktlinjer för hur sanering av asbest ska gå till.

Först krävs det en analys för att se om det finns asbest i materialet. Detta sker med hjälp av ljusmikroskop. Eftersom alla fibrer har olika utseende och ljusbrytning så kan man hitta asbest, och även vilken sort det handlar om. När det gäller asbest i damm och luft så används ett svepelektronmikroskop.

Lagstiftning om asbest
Inom EU finns en gedigen lagstiftning angående asbest där ett förbud föreligger om att använda asbest och där mycket rigorösa normer finns fastställda för skydd för de arbetare som exponeras för asbest. Sverige har lagt till dessa lagar till vår egen nationella lagstiftning. Varje land kan ha ett utökat skydd vad gäller lagar så om du ska hantera asbest i ett annat land bör du ta kontakt med den relevanta tillsyningsmyndigheten där arbetet med asbest kommer att ske.

Var förekommer asbest?
Om du ska riva eller demolera en äldre byggnad kan det vara bra att veta var asbest kan finnas för att ta kontakt med professionella företag som arbetar med asbestsanering. Du finner ofta asbest i äldre hus i nedanstående områden:

 • Isoleringsskivor i väggar
 • Texturerad beläggning samt färg
 • Klinker och fog till kakel
 • Linoleummattor samt lim till golvplattor och golvmattor
 • Isolering på stålprofiler
 • Ventilationskanaler
 • Tak och takpannor
 • Dörrar
 • Elinstallationer
 • Värmeisolering kring rör, värmare samt pannor
 • Fasader
 • Regnvattenkanaler, smygtak och isolering
 • Vattenrör, avloppsrör och toalettcisterner
 • Ventiler, flänsar och packningar
 • Fönsteralkover och pappersfoder
 • Oljelampor

Om du misstänker att det kan finnas asbest i något av ovannämnda användningsområden gör ingenting själv innan du har fått en analys gjord. Finns asbest krävs det speciell utrustning för att hantera detta i rivningsarbetet.

Hur du hanterar eternit när du renoverar

Hur du hanterar eternit när du renoverar
Eternit är namnet på den cement som är uppblandad med asbest. Det var vanligt förekommande som fasad på hus, och även som takpannor, på grund av dess slitstarka egenskaper. Det är näst intill underhållsfritt och klassat som brandtåligt vilket var egenskaper som fastighetsägare uppskattade. Men under 70-talet upptäckte man att asbest kom med enorma hälsorisker och förorsakade stora skador på lungorna.

Vara eller inte vara
Trots dess hälsorisker finns det förespråkare för eternit. Kulturhistoriker hävdar att det har ett historiskt värde då användandet av eternit i byggnader upphörde för cirka 40 år sedan. Eftersom det är relativt underhållsfritt, och är del av byggnadskonsten på 40- och 50-talen och efterkrigstidens hus, så anser många representanter av det kulturhistoriska att dessa byggnader bör finnas kvar.

Avlägsnande av eternit
Så länge som eternit inte hanteras eller rörs så anses det inte vara hälsofarligt, vilket gör att byggnader som har det som byggnadsmaterial kan fortfarande bebos eller användas för olika verksamheter. Men många minns skandalen i Lomma där många arbetare i eternitfabriken fick cancer och flertalet dog, och många känner en osäkerhet att behålla ett så pass farligt material i sina byggnader.

De flesta föredrar att helt avlägsna eterniten även om ett alternativ kan vara att täcka det med ett säkert modernt material. Lutar valet åt att avlägsna eterniten, och du vill göra det själv, så försäkra dig om att du vet hur du ska hantera det. Så snart materialet bryts så dammar det och det sprider asbestfibrer. Det är dessa som kan orsaka stora skador på dina lungor om du råkar andas in dammet. Så snart du har frigjort materialet så lägg det i tättslutande säckar eller containers och märk upp dem väl med att de innehåller eternit. Det är inte alla avfallsanläggningar som tar emot asbest och eternit så kolla det innan. Du får nog även räkna med att du får betala en avgift för att de ska ta emot det.